BAS

Rotterdam - Verkeersbesluit (045/2021)

Start Date
Category
Mededeling / Announcement
BAS Number
045/2021

                                                   Verkeersbesluit

Maximale ligduur openbare ligplaatsen ten behoeve van de zeevaart

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

overwegende dat:

- openbare ligplaatsen ten behoeve van de zeevaart beschikbaar dienen te zijn;

- openbare ligplaatsen voor deze categorie schepen het logistieke proces in de Rotterdamse haven ondersteunt;

- de wens bestaat een maximale ligduur voor deze categorie schepen in te stellen;

gelet op:

- artikel 4, eerste lid, onder c, van de Scheepvaartverkeerswet juncto artikel 13, eerste lid, van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

- artikel 8, juncto artikel 5, juncto artikel 2, eerste lid, onder a, sub 3, van de Scheepvaartverkeerswet;

- artikel 11.7, eerste lid, onder a, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016.

besluit vast te stellen:

Verkeersbesluit maximale ligduur openbare ligplaatsen ten behoeve van de zeevaart.

Artikel 1

De maximale ligduur van de in dit artikel genoemde ligplaatsen is 1 x 24 uur.

Prins Johan Frisohaven, oeverfrontnummers, 2714 en 2715;

Eemhaven, Feederwachtplaats, oeverfrontnummer, 2764;

Seinehaven, Openbare kade, oeverfrontnummer, 5105;

Beerkanaal, Feederwachtplaats 4, oeverfrontnummer, 8024;

Europahaven Feederwachtpalen A, 2 en 3, oeverfrontnummer, 8238.

Artikel 2

De maximale ligduur van de in dit artikel genoemde ligplaatsen is 3 x 24 uur.

Lloydkade, oeverfrontnummers 226 t/m 231;

1e Werkhaven, oeverfrontnummer 4573

Artikel 3

De maximale ligduur van de in dit artikel genoemde ligplaatsen is 5 x 24 uur.

Merwehaven, oeverfrontnummers 365 en 366.      

Artikel 4

De maximale ligduur van de in dit artikel genoemde ligplaatsen is 7 x 24 uur.

Parkkade, oeverfrontnummers 192 t/m 196;

Calandkanaal ligplaats 6 en 7, oeverfrontnummers 5381 en 5383.

Artikel 5

De maximale ligduur van de in dit artikel genoemde ligplaatsen is 30 x 24 uur.

Merwehaven, oeverfrontnummer 353;

Lekhaven, oeverfrontnummer 274.

Artikel 6

Deze bekendmaking wordt geplaatst in de Staatscourant en treedt in werking op de tweede dag na publicatie ervan.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

R.J. de Vries

Havenmeester van Rotterdam,

Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

N.B.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

-             het Haven Co√∂rdinatie Centrum, telefoonnummer 010 - 252 1000 of marifoonkanaal 11.

BEZWAARCLAUSULE

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

-             naam en adres van de indiener;

-             datum bezwaarschrift;

-             de gronden van het bezwaar;

-             een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie,

Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

Op de website van de gemeente Rotterdam kunt u ook met uw DigiD inloggen om digitaal uw bezwaarschrift in te dienen.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om

voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht,

Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.