BAS

Rotterdam Maasmond (069/2021)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
069/2021

Vanaf dinsdag 6 juli 2021 tot en met vrijdag 06 augustus 2021, vinden er in de Maasmond diverse werkzaamheden plaats.

De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van kabels in de Maasmond, dwars op de geul, en de daaraan gerelateerde voorbereidende werkzaamheden. De werkzaamheden vinden plaats vanaf diverse werkvaartuigen die herkenbaar zullen zijn d.m.v. seinvoering.

Gedurende 4 periodes van maximaal 8 uur zal de vaarweg gestremd zijn voor bovenmaatste schepen. Deze periodes worden nader gecommuniceerd in een Port Information Notice.

Schepen worden verzocht contact te houden via het sector kanaal VHF. 3 Maasmond en zich van eventuele wijzigingen op de hoogte te houden.

Schepen worden verzocht voorzichtig en op voldoende afstand van de werkschepen te passeren.

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:

Haven Coördinatiecentrum, telefoonnummer 010 2521000 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam ‚Äď Rijnmond.

 02 juni 2021

From Tuesday 06 July 2021, to Friday 06 August 2021, various activities will take place in the Maasmond.

The work consists of laying cables in the Maas estuary, transverse to the channel, and the related preparatory work. The work takes place from various work vessels that will be recognizable by means of signalling.

During 4 periods of a maximum of 8 hours, the waterway will be blocked for oversized vessels. These periods are further communicated in a Port Information Notice.

Vessels are requested to keep in touch via the sector channel VHF. 3 Maasmond and to keep abreast of any changes.

Vessels are requested to pass carefully and at a sufficient distance from the work vessels.

Information can be obtained from:

The Harbour Coordination Center, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or

VHF Channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

02 June 2021