BAS

Hartelkanaal (101/2023)

Start Date
End Date
Category
Mededeling / Announcement
BAS Number
101/2023

Verkeersbesluit en Bekendmaking met betrekking tot het plaatsen van verkeerstekens in het Hartelkanaal.

De Havenmeester van Rotterdam, werkzaam bij het Havenbedrijf Rotterdam N.V., namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;

Overwegende dat:

in het Hartelkanaal bij de Suurhoffbrug een vaarwegversmalling is opgetreden;

de aard van de vaarweg hiermee is beperkt vanwege een vaarwegversmalling nabij de Suurhoffbrug;

artikel 3, eerste lid, onder a, van de Scheepvaartverkeerswet tevens voorziet in het besluiten tot het aanbrengen van een verkeersteken onder meer ten behoeve van het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer;

Gelet op:

artikel 3 eerste lid onder a, en de artikelen 4 tot en met 8 van de Scheepvaartverkeerswet;

artikel 13, eerste en zesde lid, Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer; 

artikel 6.07 van het Binnenvaartpolitiereglement in verband met verbodsteken A.4 uit bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement;

Besluit:

Artikel 1

Aan de west- en oostzijde van de Suurhoffbrug die is gelegen over het Hartelkanaal te Rotterdam Europoort de navolgende verkeerstekens te plaatsen;

verkeersteken A.4 (Voorbijvaren op tegengestelde koersen in engte) als bedoeld in Bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement;

verkeersteken E.11 (Einde van een verbod of gebod geldend voor één richting of einde van een beperking) als bedoeld in Bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement;

Artikel 2             

Dit besluit wordt geplaatst in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van

07 juni 2023

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

R.J. de Vries

Havenmeester van Rotterdam, werkzaam bij Havenbedrijf Rotterdam N.V.

BEZWAARCLAUSULE

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

–     naam en adres van de indiener;

–     datum bezwaarschrift;

–     de gronden van het bezwaar;

–     een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie,

Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267.6300.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht,

Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.