BAS

Rotterdam Afmeerverbod Zuiddiepje, Piet Smitkade (058/2024)

Start Date
Category
Afmeerverbod / Mooring Prohibition
BAS Number
058/2024

Tevens VERKEERSBESLUIT

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam,

overwegende dat:

 • er in het Zuiddiepje al jaren schepen afmeren zonder toestemming;   
 • van de Staat der Nederlanden als eigenaar van de ligplaats; 
 • er altijd een afmeerverbod heeft gegolden in het Zuiddiepje gelet op artikel 3.3 van de Havenverordening Rotterdam 2020 en eerdere Haven(beheers)verordeningen; 
 • een afmeerverbod bovendien kenbaar was gemaakt door middel van een tekstueel bord met de woorden: “verboden af te meren”; 
 • de gemeente Rotterdam en de eigenaar aan deze illegale situatie een einde willen maken; 
 • de gemeente Rotterdam in het Zuiddiepje een getijdepark wil aanleggen; 
 • het ligplaats nemen in het Zuiddiepje aan de Piet Smitkade derhalve niet alleen in strijd is met de Havenverordening Rotterdam 2020 maar eveneens in strijd met het aldaar geldende bestemmingsplan; 
 • de Staat der Nederlanden en de gemeente Rotterdam willen voorkomen dat er nog meer illegale schepen bij komen; 
 • het plaatsen van een verkeersbord A.5 hieraan zal bijdragen; 

Gelet op:

 • artikel 4, eerste lid, onder c, van de Scheepvaartverkeerswet juncto artikel 13, eerste lid, van het  Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;
 • artikel 8, juncto artikel 5, juncto artikel 2, eerste lid, onder a, sub 3, van de 

Scheepvaartverkeerswet;

 • artikel 7.02, eerste lid, onder c, van het Binnenvaartpolitiereglement;
 • artikel 5.6, onder d, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2021;

besluit vast te stellen:

Verkeersbesluit afmeerverbod Zuiddiepje, Piet Smitkade

Artikel 1

 1. Het is verboden ligplaats te nemen (ankeren en meren) tussen oeverfrontnummer 1081 en 1083 in het Zuiddiepje aan de Piet Smitkade in de gemeente Rotterdam. 
 2. Het afmeerverbod als bedoeld in het eerste lid wordt aangegeven met een bord A.5 van bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement en bijkomende tekens F2a met richting en afstand aanduiding 175 en F4 met daarop de tekst ‘Piet Smitkade’.

Artikel 2

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en treedt in werking op 3 april 2024.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Verkeersbesluit afmeerverbod Zuiddiepje, Piet Smitkade.

Aldus vastgesteld op 25 maart 2024.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam,

Namens deze,

De Havenmeester van Rotterdam,

R.J. de Vries

Bezwaarclausule

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar. Indien u er voor kiest om u te laten vertegenwoordigen, verzoeken wij u om een machtiging te (laten) overleggen. Het indienen van een bezwaar heeft geen schorsende werking.