BAS

Nieuwe Waterweg/Hartelkanaal (110/2019) (110/2019)

Start Date
End Date
Category
Stremming / Blockade
BAS Number
110/2019

   Functioneringssluiting stormvloedkeringen Nieuwe Waterweg en Hartelkanaal

Op zaterdag 14 september 2019 en zondag 15 september 2019 zal er in verband met de jaarlijkse functioneringssluiting van de stormvloedkeringen in de Nieuwe Waterweg en in het Hartelkanaal, tijdelijk een totale stremming van het doorgaande scheepvaartverkeer op de Nieuwe Waterweg en het Hartelkanaal van kracht zijn.

Tevens is het verboden voor schepen en objecten om zich binnen een afstand van 300 m aan weerszijden van beide keringen te bevinden.

De doorvaart ter hoogte van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg zal zijn gestremd van: Zaterdag 14 september 2019 van circa 12:45 uur tot zondag 15 september 2019 circa 03:50 uur, of zoveel korter als mogelijk of langer indien noodzakelijk.

De doorvaart ter hoogte van de stormvloedkering in het Hartelkanaal zal zijn gestremd van:

Zaterdag  14 september 2019 van circa 12:30 uur tot 21:00 uur, of zoveel korter als mogelijk of langer indien noodzakelijk. De Hartelsluis kan vanaf donderdag 12 september 15:00 uur tot zaterdag 14 september  21:00 uur niet worden gebruikt.

N.B. Het scheepvaartverkeer komende vanuit zee met bestemming Caland- en/of Beerkanaal kan gewoon voortgang vinden.

 Indien door onvoorziene omstandigheden de geplande sluiting moet worden uitgesteld  zal   vervolgens de totale stremming ter hoogte van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg worden opgeschoven naar zondag  29 september 2019 van circa 12:45 uur tot maandag  30 september 2019 circa 04:00 uur en ter hoogte van de stormvloedkering in het Hartelkanaal naar zondag 29 september 2019 van circa 12:30 uur tot 21:00 uur, of zoveel korter dan mogelijk of langer indien noodzakelijk. Op vrijdag 27 september 2019 15:00 uur tot zaterdag 29 september 21:00 uur kan de Hartelsluis niet worden gebruikt.

Op genoemde dagen zal het verbod tot doorvaart van de stormvloedkeringen in de Nieuwe Waterweg en het Hartelkanaal, middels seinvoering conform het BPR, worden aangeduid en getoond aan weerszijden van beide keringen en op de keringen zelf.

Verkeersaanwijzingen gegeven door de bevoegde autoriteit en/of vanaf de ter plaatse aanwezige patrouillevaartuigen dienen stipt te worden opgevolgd.

 De desbetreffende scheepvaart wordt nadrukkelijk verzocht om zich op bovengenoemde  
 data vroegtijdig op de hoogte te stellen van de voortgang en/of enige wijziging van
 genoemde stremmingperiodes.

 Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

-             Haven Coördinatie Centrum,  
               telefoonnummer 010- 252 10 00 of marifoonkanaal 11

 

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam - Rijnmond

12 juni 2019

Test closure of Nieuwe Waterweg and Hartelkanaal surge barriers

 Due to the annual testing of the surge barriers in the Nieuwe Waterweg (New Waterway) and the Hartelkanaal, all shipping will be obstructed on the Nieuwe Waterweg and the Hartelkanaal on Saturday 14 September 2019 and Sunday 15 September 2019.

Furthermore, no ships or other objects will be allowed within a distance of 300m on both sides of each surge barrier.

 Passage at the surge barrier in the Nieuwe Waterweg (New Waterway) will be obstructed from: Saturday, 14 September 2019, from approximately 12:45 hrs. (LT) until approximately  on Sunday, 15 September 2019 03:50 hrs. (LT), shorter if possible or longer if necessary.

Passage at the surge barrier in the Hartelkanaal will be obstructed from:

Saturday, 14 September 2019, from approximately 12:30 hrs. (LT) until approximately  21:00 hrs. (LT), shorter if possible or longer if necessary.

It will not be possible to use the Hartelsluis (Hartel Lock) on Thursday 12 September 2019 from 15:00 hrs. (LT) until Saturday 14 September 21:00 hrs. (LT).

N.B. Vessels approaching from seaward and heading for the Calandkanaal and/or the Beerkanaal can proceed as normal.

If, due to unforeseen circumstances, the scheduled closure should need to be postponed, the complete obstruction of shipping traffic will be rescheduled at the surge barriers in the Nieuwe Waterweg (New Waterway) on Sunday 29 September 2019 from approximately 12:45 hrs. (LT) until approximately  on Monday, 30 September  2019 04:00 hrs. (LT) and at the surge barriers in the Hartelkanaal  on Sunday 29 September 2019 from approximately 12:30 hrs. (LT) until approximately 21:00 hrs. (LT), shorter if possible or longer if necessary.

 It will not be possible to use the Hartelsluis (Hartel Lock) on Friday 27 September 2019 from 15:00 hrs. (LT) until Sunday 29 September 21:00 hrs. (LT).

 On the days specified, the shipping ban at the surge barriers in the Nieuwe Waterweg (New Waterway) and the Hartelkanaal will be indicated by means of signaling in accordance with the Inland Navigation Police Regulations on both sides of both the surge barriers and on the barriers themselves.

Instructions given by the competent authority and/or from the harbour patrol boats on site must be obeyed directly.

Vessels likely to be affected by the obstruction are expressly requested to obtain timely

 information on the progress of the test and/or any alterations to the above-mentioned

 obstruction times.

      Further information can be obtained by contacting:

-             Harbour Coordination Center, the HCC duty officer,   
               telephone number +31 (0)10 252 10 00 or VHF channel 11.

ROTTERDAM HARBOUR MASTER

and State Harbour Master for the Rotterdam–Rijnmond region

12 June 2019