BAS

Rotterdam Aanloopgebied/Maascenter (121/2019) (121/2019)

Start Date
End Date
Category
Mededeling / Announcement
BAS Number
121/2019

Vanaf 29 juli 2019 tot en met 2021 vinden er baggerwerkzaamheden plaats in het voorzorggebied.

In een gebied direct ten zuiden van de Maascenter zal gedurende de aangegeven periode zand worden gewonnen. Het gebied wordt begrensd door 4 hoekpunten met de daarbij behorende coördinaten (WGS84):

51°59.22'N          003°53.37'E      NW-punt

51°58.81'N          003°53.98'E      ZW-punt

51°59.95'N          003°56.12'E      NO-punt

52°00.39'N          003°55.48'E      ZO-punt    

De werkzaamheden worden uitgevoerd door sleephopperzuigers. De werkvaart voert conform de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, voorschrift 27 lid d, de voorgeschreven verkeerstekens en verlichting en luistert uit op de betreffende sectorkanalen.

De scheepvaart dient ter plaatse van de werkzaamheden voldoende afstand te houden om onveilige situaties te voorkomen. Verkeersdeelnemers worden aangeraden zich tijdig op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van de sleephopperzuigers.

Afhankelijk van de voortgang kunnen de werkzaamheden zoveel langer duren als noodzakelijk dan wel korter indien mogelijk.

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:

Verkeerscentrale Hoek van Holland,
telefoonnummer 010 252 2801 of marifoonkanaal 11 of;

Haven Coördinatie Centrum,
telefoonnummer 010 252 10 00 of marifoonkanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond.

27 juni 2019

Dredging works will take place in the approach area from 29 July 2019 to 202

Sand will be extracted in an area south of the Maascenter during the indicated period. The area is bordered by 4 vertices with their corresponding coordinates (WGS84):

51°59.22'N          003°53.37'E      NW-corner

51°58.81'N          003°53.98'E      SW-corner

51°59.95'N          003°56.12'E      NE-corner

52°00.39'N          003°55.48'E      SE-corner    

The work will be carried out by trailing suction hopper dredgers. In accordance with the international provisions for the prevention of collisions at sea, Regulation 27 (d), the work vessels will carry the required traffic signs and lights and will listen in on the relevant sector channels.

At the location of the work, vessels should maintain sufficient distance to prevent unsafe situations. All vessels are advised to inform themselves of the presence of the trailing suction hopper dredgers in good time.

Depending on progress, the work may take longer if necessary or finish early if possible.

Information can be obtained from:

Hoek van Holland Traffic Control Centre,
telephone number +31 (0)10 252 2801 or VHS channel 11, or:

Harbour Coordination Centre,
telephone number +31 (0)10 252 10 00 or VHS channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master Rotterdam-Rijnmond region.

27 June 2019