BAS

Rotterdam Boerengat (151/2019) (151/2019)

Start Date
Category
Mededeling / Announcement
BAS Number
151/2019

Mededeling

Verkeersbesluit en Bekendmaking met betrekking tot het plaatsen van verkeerstekens aan de Boerengatbrug gelegen aan het Boerengat.

De Havenmeester van Rotterdam, werkzaam bij het Havenbedrijf Rotterdam N.V., namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;

Overwegende dat:

in het Boerengat ligplaats is ingenomen door diverse soorten schepen zoals: woonschepen, sleepboten, historische schepen, schepen ten behoeve van recreatieve doeleinden en pontons;

de omvang, aard van de vaarweg in de haven en het vaarwater dat feitelijk nog door de overige scheepvaart kan worden gebruikt, beperkt is;

het beschikbare vaarwater in het Boerengat ook toegang biedt tot oude aanliggende havens;

in het Boerengat hinderlijke waterbeweging, waardoor schade aan een varend of stilliggend schip of drijvend voorwerp of aan een werk zou kunnen worden veroorzaakt, moet worden voorkomen;

in het Boerengat het gebruik van een waterscooter als bedoeld in artikel 1.01, A, onder 18, van het Binnenvaartpolitiereglement verboden is in verband met de hinder die waterscooters veroorzaken;

in het Boerengat het verplicht is, gezien de aard en nautische omstandigheden in de haven, de vaarsnelheden te beperken tot 6 km per uur in verband met het voorkomen van hinderlijke waterbeweging;

artikel 3, eerste lid, onder a, van de Scheepvaartverkeerswet tevens voorziet in het besluiten tot het aanbrengen van een verkeersteken onder meer ten behoeve van het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer en in het belang van het voorkomen of beperken van schade en hinder door schepen.

Gelet op:

artikel 3 eerste lid onder a, en de artikelen 4 tot en met 8 van de Scheepvaartverkeerswet;

artikel 13, eerste en zesde lid, Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

artikel 11.7, eerste lid, onder a, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016; 

artikel 6.20 van het Binnenvaartpolitiereglement in verband met verbodsteken A.9 uit bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement;

artikel 5.01 van het Binnenvaartpolitiereglement in verband met gebodsteken B.6 uit bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement.

artikel 5.01 van het Binnenvaartpolitiereglement in verband met het verbodsteken A.20 uit bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement.

Besluit:

Artikel 1.

Aan de zuidelijke zijde van het beweegbare gedeelte van de Boerengatbrug gelegen over het Boerengat te Rotterdam de navolgende verkeerstekens te plaatsen;

verkeersteken A.9 (Verboden hinderlijke waterbeweging te veroorzaken);

verkeersteken A.20 (verboden voor waterscooters) en

verkeersteken B.6 (Verplichting de vaarsnelheid te beperken, zoals aangegeven in km/u). In deze 6 km per uur.

Artikel 2.          

Dit besluit wordt geplaatst in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van

15 augustus 2019.

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

R.J. de Vries

Havenmeester van Rotterdam, werkzaam bij Havenbedrijf Rotterdam N.V.

BEZWAARCLAUSULE

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

–     naam en adres van de indiener;

–     datum bezwaarschrift;

–     de gronden van het bezwaar;

–     een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie,

Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267.6300.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht,

Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.