BAS

Procedure VHF communicatie VTS en HCC (234/2019)

Start Date
Category
Mededeling / Announcement
BAS Number
234/2019

Met ingang van 1 januari 2020 zal de roepnaam “Verkeerscentrale Hoek van Holland” niet meer worden gebruikt.

Hierdoor zal met ingang van 1 januari 2020 de “Procedure VHF communicatie VTS en HCC” versie 1.2 van kracht zijn die te raadplegen is op www.portofrotterdam.com .      
 

De procedure als bedoeld onder 2 vervangt de bestaande “Procedure VHF communicatie VTS en HCC”, versie 1.1, uit januari 2017.
 

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

het Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010-252 1000 of marifoonkanaal 11, of bij

de Verkeercentrale Rotterdam, telefoonnummer 010-252 2510 marifoonkanaal 11

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam - Rijnmond

20 december 2019

From 1 January 2020 callsign “VTS centre Hook of Holland” will no longer be used.

For this the "Procedures VHF communication VTS and HCC" version 1.2, will be operative from 1 January 2020 and can be obtained via www.portofrotterdam.com .
 

The procedure as referred  under 2, replaces the existing "Procedures VHF communication VTS and HCC", version 1.1, of January 2017.
 

Information can be obtained from:

Harbour Coordination Center, telephone number +31 (0)10 - 252 10 00 or VHF channel 11: or

VTS  Center, Rotterdam,  telephone number +31 (0)10 - 252 2510 or VHF channel 11.

   

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM,
also the Government Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region.
20 December 2019