BAS

Nieuwe Waterweg / Hartelkanaal (058/2022)

Start Date
End Date
Category
Stremming / Blockade
BAS Number
058/2022

                          TOTALE STREMMING DOORGAAND SCHEEPVAARTVERKEER

1.            Op zaterdag 10 september 2022 zal er in verband met de jaarlijkse functioneringssluiting van de stormvloedkeringen in de Nieuwe Waterweg en in het Hartelkanaal, tijdelijk een totale stremming van het doorgaande scheepvaartverkeer op de Nieuwe Waterweg en het Hartelkanaal van kracht zijn.

Tevens is het verboden voor schepen en objecten om zich binnen een afstand van 300 m aan weerszijden van beide keringen te bevinden.

2.            De doorvaart ter hoogte van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg zal zijn gestremd van:

Zaterdag 10 september 2022 van circa 12:30 uur tot zondag 11 september 2022 03:35 uur, of zoveel korter als mogelijk of langer indien noodzakelijk.

De doorvaart ter hoogte van de stormvloedkering in het Hartelkanaal zal zijn gestremd van:

Zaterdag 10 september 2022 van circa 12:00 uur tot 20:40 uur, of zoveel korter als mogelijk of langer indien noodzakelijk.

De Hartelsluis kan vanaf vrijdag 9 september 2022 van 12:00 uur tot zaterdag 10 september 2022 21:00 uur niet worden gebruikt.

N.B. Het scheepvaartverkeer komende vanuit zee met bestemming Caland- en/of Beerkanaal kan gewoon voortgang vinden.

3.         Indien door onvoorziene omstandigheden de geplande sluiting moet worden uitgesteld  zal   vervolgens de totale stremming ter hoogte van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg worden opgeschoven naar maandag 26 september 2022 van 00:20 uur tot 15:55 uur en ter hoogte van de stormvloedkering in het Hartelkanaal naar zondag 25 september 2022 van 23:50 uur tot maandag 26 september 2022 09:10 uur, of zoveel korter dan mogelijk of langer indien noodzakelijk.

Op vrijdag 23 september 2022 12:00 uur tot maandag 26 september 2022 09:30 uur kan de Hartelsluis niet worden gebruikt.

4.         Op genoemde dagen zal het verbod tot doorvaart van de stormvloedkeringen in de Nieuwe Waterweg en het Hartelkanaal, middels seinvoering conform het BPR, worden aangeduid en getoond aan weerszijden van beide keringen en op de keringen zelf.

5.        Verkeersaanwijzingen gegeven door de bevoegde autoriteit en/of vanaf de ter plaatse aanwezige patrouillevaartuigen dienen stipt te worden opgevolgd.

 6. De desbetreffende scheepvaart wordt nadrukkelijk verzocht om zich op bovengenoemde  
 data vroegtijdig op de hoogte te stellen van de voortgang en/of enige wijziging van
 genoemde stremmingperiodes.

  7.      Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

-             Haven Coördinatie Centrum,  
               telefoonnummer 010- 252 10 00 of marifoonkanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam - Rijnmond

4 april 2022

COMPLETE OBSTRUCTION OF ALL SHIPPING

1.            Due to the annual testing of the surge barriers in the Nieuwe Waterweg (New Waterway) and the Hartelkanaal, all shipping will be obstructed on the Nieuwe Waterweg and the Hartelkanaal on Saturday 10 September 2022.  

Furthermore, no ships or other objects will be allowed within a distance of 300m on both sides of each surge barrier.

2.            Passage at the surge barrier in the Nieuwe Waterweg (New Waterway) will be obstructed from: Saturday, 10 September 2022, from approximately 12:30 hrs. (LT) until Sunday, 11 September 2022 approximately 03:35 hrs. (LT), shorter if possible or longer if necessary.

Passage at the surge barrier in the Hartelkanaal will be obstructed from:

Saturday, 10 September 2022, from approximately 12:00 hrs. (LT) until 20:40 hrs. (LT), shorter if possible or longer if necessary.

It will not be possible to use the Hartelsluis (Hartel Lock) on Friday 9 September 2022 from 12:00 hrs. (LT) until Saturday, 10 September 2022 01:00 hrs. (LT).

N.B. Vessels approaching from seaward and heading for the Calandkanaal and/or the Beerkanaal can proceed as normal.

3.         If, due to unforeseen circumstances, the scheduled closure should need to be postponed, the complete obstruction of shipping traffic will be rescheduled at the surge barriers in the Nieuwe Waterweg (New Waterway) on Monday, 26 September 2022 from approximately 00:20 hrs. (LT) until 15:55 hrs. (LT) and at the surge barriers in the Hartelkanaal  on Sunday, 25 September 2022 from approximately 23:50 hrs. (LT) until Monday, 26 September 2022 approximately 09:10 hrs. (LT),  shorter if possible or longer if necessary.

It will not be possible to use the Hartelsluis (Hartel Lock) on Friday, 23 September 2022 from 12:00 hrs. (LT) until Monday, 26 September 09:30 hrs. (LT).

4.         On the days specified, the shipping ban at the surge barriers in the Nieuwe Waterweg (New Waterway) and the Hartelkanaal will be indicated by means of signaling in accordance with the Inland Navigation Police Regulations on both sides of both the surge barriers and on the barriers themselves.

5.        Instructions given by the competent authority and/or from the harbour patrol boats on site must be obeyed directly.

6.        Vessels likely to be affected by the obstruction are expressly requested to obtain timely information on the progress of the test and/or any alterations to the above-mentioned obstruction times.

     7.      Further information can be obtained by contacting:

-             Harbour Coordination Center, the HCC duty officer,  
               telephone number +31 (0)10 252 10 00 or VHF channel 11.

ROTTERDAM HARBOUR MASTER

and State Harbour Master for the Rotterdam–Rijnmond region

               04 April 2022