BAS

Rotterdam Maasmond (102/2022)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
102/2022

Vanaf zaterdag 18 juni 2022 tot en met vrijdag 01 juli 2022, vinden er in de Maasmond survey werkzaamheden plaats tussen 07:00 en 21:00 uur LT.

De survey werkzaamheden bestaan uit een aantal boringen in en buiten de Maasgeul en worden uitgevoerd vanaf één werkvaartuig,  welke herkenbaar zal zijn d.m.v. seinvoering.

Schepen worden verzocht contact te houden via het sector kanaal VHF 3 Maasmond en zich van eventuele wijzigingen op de hoogte te houden.

Schepen worden verzocht voorzichtig en op voldoende afstand van het werkschip te passeren.

Afhankelijk van de voorgang kunnen de werkzaamheden zoveel langer duren als noodzakelijk dan wel korter indien mogelijk.

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:

Haven Coördinatiecentrum, telefoonnummer 010 2521000 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond.

08 juni 2022

From Saturday 18 June 2022 to Friday 01 July 2022, survey activities will take place in the Maasmond between 07:00 and 21:00 hours.

The survey activities consist of several drills in- and outside Maasgeul and take place from one working vessel. This vessel will be recognizable by means of signaling.

Vessels are requested to keep in touch via the sector channel VHF. 3 sector Maasmond and to keep abreast of any changes. 

Vessels are requested to pass carefully and at a sufficient distance from the work vessels. 

Depending on progress, the work can take longer if necessary or less time if possible.

Information can be obtained from:

The Harbour Coordination Center, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or 

VHF Channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM 

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region 

08 June 2022