BAS

Rotterdam Botlek (143/2022) (143/2022)

Start Date
End Date
Category
Overige / Other
BAS Number
143/2022

Duwbakkenligplaats Centrale Geul

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

overwegende dat:

- duwbakken in de Botlek Centrale Geul de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer in de Botlek belemmeren doordat duwbakken niet goed worden afgemeerd dan wel dat er een te groot aantal duwbakken aanwezig is;

 

gelet op:

- artikel 4, eerste lid, onder c, van de Scheepvaartverkeerswet juncto artikel 13, eerste lid, van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

- artikel 8, juncto artikel 5,  juncto artikel 2, eerste lid, onder a, sub 3, van de Scheepvaartverkeerswet;

- artikel 5.6, onder d, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2021.

 

besluit vast te stellen:

 

Verkeersbesluit duwbakkenligplaats Botlek Centrale Geul

 

Artikel 1

  1. In de Botlek Centrale Geul liggen 2 duwbakkenligplaatsen, te weten DBA 3 Oost en DBA 3 West.
  2. DBA 3 Oost wordt gemarkeerd door 2 gele boeien te weten:
  • B1 op de positie 51 53.0360 N en 004 16.5090 O Flash 3 geel.
  • B3 op de positie 51 52.9990 N en 004 16.3340 O Flash 5 geel.

DBA 3 West wordt gemarkeerd door 2 gele boeien te weten:

  • B5 op de positie 51 52.9490 N en 004 16.0940 O Flash 5 geel.

-      B7 op de positie 51 52.9320 N en 004 16.0020 O Flash 5 geel.

3.            Alléén ten noorden van de denkbeeldige lijn tussen de boeien B1 en B7 geldt toestemming om ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor duwvaart die geen blauwe kegels of lichten behoeft te voeren.

4.            Op DBA 3 Oost, tussen B1 en B3, mogen 6 duwbakken liggen. Maximaal 3 duwbakken naast elkaar met een grootste lengte van 90 meter.

5.            Op ankerplaats DBA 3 West, tussen B5 en B7, mogen 3 duwbakken liggen. Maximale lengte van een duwbak is 110 meter.

6.            Maximale afmeerbreedte van beide duwbakkenligplaatsen is 35 meter.

7.            Het is verboden om ligplaats te nemen tussen de boeien B3 en B5.

8.            De ligtijd van duwbakken op deze duwbakkenligplaats wordt beperkt tot maximaal 72 uur.

 

Artikel 2

Hierbij komt het Bericht aan de Scheepvaart 107/2020 te vervallen.

 

Artikel 3

Deze bekendmaking wordt geplaatst in het Gemeenteblad en treedt in werking op de tweede dag na publicatie ervan.

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,

 

R.J. de Vries

Havenmeester van Rotterdam,

Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

 

 

 

 

BEZWAARCLAUSULE

 

Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website van de gemeente Rotterdam door met uw DigiD in te loggen. Indien u er voor kiest om u te laten vertegenwoordigen, verzoeken wij u om een machtiging te (laten) overleggen. Het indienen van een bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien onverwijlde spoed dit vereist kan, hangende de bezwaarschriftenprocedure, een schorsing of voorlopige voorziening worden gevraagd van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Hieraan zijn griffiekosten verbonden. 

 

  

 

Correspondentieadres:  

 

Havenbedrijf Rotterdam N.V.  

Divisie Havenmeester  

Haven Coördinatie Centrum  

tel : 010-252 1000  

fax : 010-252 1600  

VHF: Kanaal 14  

HCC@portofrotterdam.com  

 

World Port Center  

Bezoekadres: Wilhelminakade 909 / Havennummer 1247  

 

Postadres: Postbus 6622, 3002 AP Rotterdam