BAS

Rotterdam Scheur (064/2023)

Start Date
End Date
Category
Rectificatie / Correction
BAS Number
064/2023

Vanaf Zondag 30 april 11:30 uur tot en met woensdag 03 mei 11:30 uur zijn de volgende maatregelen op Het Scheur van kracht. De maximale snelheid die zeeschepen én binnenvaart mogen varen in het gebied gelegen tussen 500 meter ten oosten en westen van de Maasdeltatunnel,

is 6 knopen c.q. 11 km/u door het water. Schepen met een nat spant oppervlakte (B x T) groter dan 223 m2 mogen 5 kn c.q. 9 km/u door het water varen. Schepen met een nat spant oppervlakte groter dan 445 m2 mogen passeren in overleg met het Haven coördinatiecentrum. Beloodste schepen dienen de instructie van de loods op te volgen.

Er geldt een algeheel oploopverbod voor alle zeevaart in het gebied zoals hierboven omschreven.

De reden voor de genoemde maatregelen is, het verankeren van het tunneldeel op de bodem en het voorkomen van hinderlijke waterbeweging en zuiging ter plaatse van het afgezonken tunneldeel.

Tijdens de werkzaamheden is er scheepvaartbegeleiding aanwezig.

Hierbij wordt Bericht aan de Scheepvaart 058/2023 ingetrokken.

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:

Haven Coördinatiecentrum, telefoonnummer 010 2521000 of VHF-kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond.

06 april 2023

From April 30, 11:30 AM until May 03, 11:30 AM, the following measures will be implemented at Het Scheur. The maximum speed that seagoing vessels and inland shipping may sail in the area between 500 meters east and west of the Maasdelta tunnel,

is 6 knots or 11 km/h through the water. Vessels with a wetted cross-sectional area  (B x T) larger than 223 m2 are allowed to sail through the water at 5 kn or 9 km/h. Vessels with a wetted cross-sectional area larger than 445 m2 may pass in consultation with the Port Coordination Centre. Piloted ships must follow the instructions of the pilot.

Overtaking is not allowed by all ships in the area described above.

The reason for these measures is to reduce the suction effects on the submerged tunnel sections due to passing vessels during the period that the tunnel sections are not yet secured  to the bottom.

Shipping guidance is present during the work.

Notice to Shipping 058/2023 is hereby withdrawn.

Information can be obtained from:

The Harbour Coordination Center, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or

VHF Channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

06 April 2023