BAS

Scheur / Nieuwe Waterweg (214/2023)

Start Date
End Date
Category
Rectificatie / Correction
BAS Number
214/2023

Ten behoeve van het verplaatsen en afzinken van het 2e tunneldeel voor de Maasdeltatunnel is de volgende afzinkdatum bepaald.

Maandag 06 november 2023 van 07:00 uur tot dinsdag 07 november 15:00 uur;

Reserve data:

Donderdag 09 november 2023 van 11:00 uur tot vrijdag 10 november 19:00 uur;

Maandag 20 november 2023 van 06:00 uur tot dinsdag 21 november 14:00 uur.

Gedurende dit tijd window is de scheepvaart in het Scheur volledig gestremd.

Iedere stremming wordt gevolgd door een regulatie van de scheepvaart tot de rivier geheel vrij gegeven wordt. Tevens zal na het afzinken de scheepvaart worden gereguleerd totdat het tunneldeel gefixeerd is, op de bodem van het Scheur.

De scheepvaart wordt verzocht om zich vroegtijdig op de hoogte te laten stellen van de voortgang en of wijzigingen in de genoemde data en tijden zijn opgetreden.

 Voor alle genoemde stremmingen geldt dat deze zoveel korter duren dan wel langer indien noodzakelijk.

Tijdens de werkzaamheden is er scheepvaartbegeleiding aanwezig.

Hierbij wordt Bericht aan de Scheepvaart 196/2023 ingetrokken.

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:

Haven Coördinatiecentrum, telefoonnummer 010 2521000 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond.

24 oktober 2023

The following immersion date has been set for the purpose of moving and immersing the 2nd tunnel section for the Maasdeltatunnel.

Monday 06 November 2023, 07:00 hrs till Tuesday 07 November 15:00 hrs;

Spare data:

Thursday 09 November 2023, 11:00 hrs till Friday 10 November 19:00 hrs;

Monday 20 November 2023, 06:00 hrs till Tuesday 21 November 14:00 hrs.

During this time window, shipping in the Scheur is completely blocked.

Each blockage is followed by a regulation of shipping until the river is completely cleared. In addition, after submerge, shipping will be regulated until the tunnel section is fixed at the bottom of the Scheur.

Shipping is requested to be informed in good time of the progress and whether changes have occurred in the dates and times mentioned.

Shipping assistance is available during the work.

Notice to Shipping 196/2023 is hereby withdrawn.

Information can be obtained from:

- Harbor Coordination Center, telephone number 010 2521000 or VHF channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

24 October 2023