BAS

Afmeerverbod Zuiddiepje, Piet Smitkade/Boterdiep (111/2024)

Start Date
Category
Afmeerverbod / Mooring Prohibition
BAS Number
111/2024

TEVENS VERKEERSBESLUIT

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

overwegende dat:

 • er in het Zuiddiepje al jaren schepen afmeren zonder toestemming van de Staat der Nederlanden als eigenaar van de ligplaats;
 • er altijd al op grond van lokale regelgeving een afmeerverbod heeft gegolden in het Zuiddiepje en daarmee ook op grond van artikel 7.02, eerste lid, onder a van het Binnenvaartpolitiereglement;
 • een afmeerverbod bovendien kenbaar was gemaakt door middel van een tekstueel bord met de woorden: “verboden af te meren”;
 • de gemeente Rotterdam en de eigenaar aan deze illegale situatie een einde willen maken;
 • de gemeente Rotterdam in het Zuiddiepje een getijdepark wil aanleggen;
 • Rijkswaterstaat aldaar in het kader van de verplichting uit de Kaderrichtlijn Water natuurvriendelijke rivieroevers wil aanleggen;
 • het ligplaats nemen in het Zuiddiepje aan de Piet Smitkade/ het Boterdiep derhalve niet alleen in strijd is met de lokale regelgeving en het Binnenvaartpolitiereglement, maar eveneens in strijd met het aldaar geldende bestemmingsplan; 
 • de Staat der Nederlanden en de gemeente Rotterdam willen voorkomen dat er nog meer illegale schepen bij komen;
 • het plaatsen van een verkeersbord A.5 hieraan zal bijdragen;

 

gelet op:

-        artikel 4, eerste lid, onder c, van de Scheepvaartverkeerswet juncto artikel 13, eerste lid, van het  Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

-        artikel 8, juncto artikel 5, juncto artikel 2, eerste lid, onder a, sub 3, van de 

         Scheepvaartverkeerswet;

-        artikel 7.02, eerste lid, onder c, van het Binnenvaartpolitiereglement;

-        artikel 1, eerste lid, Besluit mandaat en machtiging havenmeester Rotterdam;

 

besluit vast te stellen:

 

Verkeersbesluit afmeerverbod Zuiddiepje, Piet Smitkade/Boterdiep

 

Artikel 1

 1. Het is verboden ligplaats te nemen (ankeren en meren) tussen oeverfrontnummer 1081 en 1083 in het Zuiddiepje aan de Piet Smitkade/ het Boterdiep in de gemeente Rotterdam. 
 2. Het afmeerverbod als bedoeld in het eerste lid wordt aangegeven met een bord A.5 van bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement en bijkomende tekens F2a met richting en afstand aanduiding 175 en F4 met daarop de tekst ‘Piet Smitkade/ Boterdiep’.

 

Artikel 2

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking op de dag na publicatie.

 

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Verkeersbesluit afmeerverbod Zuiddiepje, Piet Smitkade/ Boterdiep.

 

Aldus vastgesteld op 4 juli 2024.

 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

 

Namens deze,

De Havenmeester van Rotterdam,

 

 

 

R.J. de Vries

 

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20901, 2500 EX Den Haag.

 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

 1. naam en adres van de indiener;
 2. de dagtekening;
 3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
 4. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
 5. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.

 

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

 

Een bezwaarschrift kan uitsluitend per gewone post en niet per e-mail worden ingediend.

 

Machtigt u iemand om namens u bezwaar te maken? Stuur dan ook een kopie van de machtiging mee. Bij indiening van een bezwaarschrift namens een rechtspersoon, dient u documenten mee te sturen (origineel uittreksel uit het handelsregister en/of een kopie van de statuten van de rechtspersoon) waaruit blijkt dat u bevoegd bent namens de rechtspersoon op te treden.