BAS

Rotterdam Calandkanaal (184/2019)

Start Date
Category
Mededeling / Announcement
BAS Number
184/2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

overwegende dat:

-          binnenvaartschepen steeds vaker zijn uitgerust met spudpalen, die kunnen worden gebruikt om te meren;

-          de onderwater bodem in de Rotterdamse haven infrastructurele voorzieningen bevat, die door het gebruik van spudpalen kan worden beschadigd;

-          er onderzoek heeft plaatsgevonden naar locaties waar spudpalen kunnen worden gebruikt, zonder dat beschadiging van de infrastructurele voorzieningen in de onderwater bodem kan plaatsvinden;

-          locaties voor het gebruik van spudpalen, waar geen schade aan de waterbodembescherming kan ontstaan, in dit besluit worden aangewezen;

-          Ter plaatse geen verkeerstekens fysiek kunnen worden neergezet.

gelet op:

-          de artikelen 5 en 8 van de Scheepvaartverkeerswet;

-          de artikelen 7.05, derde lid, en 7.06, eerste lid, van het Binnenvaartpolitiereglement;

-          artikel 11.7, eerste lid, onder a, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016;

Besluit vast te stellen:

Bekendmaking met dezelfde strekking als een verkeersteken inzake het gebruik van spudpalen

Artikel 1.

De volgende locatie wordt aangewezen voor het afmeren van binnenschepen met

gebruik van spudpalen:

- Calandkanaal noordzijde, tussen oeverfrontnummer 5367 en 5370, een vak met een lengte van 300 meter en een breedte van 25 meter, gerekend vanaf 30 meter uit de kruin van de oever.

Artikel 2.

Dit besluit wordt geplaatst in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van

03 oktober 2019.

Bijlage: kaart Calandkanaal spudpaallocatie:

De Havenmeester van Rotterdam,

tevens Rijkshavenmeester van Regio Rotterdam-Rijnmond.

N.B.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

-          Verkeerscentrale Hoek van Holland, telefoonnummer 010-252 2801 of VHF kanaal 11;

-          Haven Coördinatie Centrum, 010-252 1000 of VHF kanaal 11.

BEZWAARCLAUSULE

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

-          naam en adres van de indiener;

-          datum bezwaarschrift;

-          de gronden van het bezwaar;

-          een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie,

Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 892.6300.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om

voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht,

Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.