BAS

Rotterdam Botlek (107/2020)

Start Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
107/2020

Duwbakkenligplaats Centrale Geul

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

overwegende dat:

- duwbakken in de Botlek Centrale Geul de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer in de Botlek belemmeren doordat duwbakken niet goed worden afgemeerd dan wel dat er een te groot aantal duwbakken aanwezig is;

gelet op:

- artikel 4, eerste lid, onder c, van de Scheepvaartverkeerswet juncto artikel 13, eerste lid, van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

- artikel 8, juncto artikel 5,  juncto artikel 2, eerste lid, onder a, sub 3, van de Scheepvaartverkeerswet;

- artikel 11.7, eerste lid, onder a, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016.

besluit vast te stellen:

Verkeersbesluit duwbakkenligplaats Botlek Centrale Geul

Artikel 1

           De duwbakkenligplaats parallel aan de Rosilcokade en Lichterkade tot aan de hoek St. Laurenshaven wordt gemarkeerd door twee spitse gele boeien te weten:

-             B1 op de positie; 51⁰ 53.03 N en 004⁰ 16.50 O met lichtkarakter Flash3 geel en

-             B3 op de positie; 51⁰ 52.92 N en 004⁰ 15.96 O met lichtkarakter Flash5 geel.

           Alléén ten noorden van de denkbeeldige lijn tussen de boeien B1 en B3 geldt toestemming om ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor duwvaart die geen blauwe kegels of lichten behoeft te voeren.

           Ter hoogte van de Rosilcokade mogen 6 duwbakken, waarvan de maximale lengte 90 meter bedraagt, in koppels van maximaal 3 breed liggen.

           Ter hoogte van de Lichterkade mogen 4 duwbakken, waarvan de maximale lengte 76,5 meter bedraagt, in koppels van maximaal 2 breed liggen.

           De duwbakken moeten zodanig gemeerd liggen dat de achterliggende ligplaatsen niet geblokkeerd worden. Deze ligplaatsen dienen te allen tijde bereikbaar zijn voor zee- en binnenvaartschepen.

           De ligtijd van duwbakken op deze duwbakkenligplaats wordt beperkt tot maximaal 72 uur.

Artikel 2

Deze bekendmaking wordt geplaatst in de Staatscourant en treedt in werking op de tweede dag na publicatie ervan.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

R.J. de Vries

Havenmeester van Rotterdam,

Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

N.B.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

-             het Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 - 252 1000 of marifoonkanaal 11.

BEZWAARCLAUSULE

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

-             naam en adres van de indiener;

-             datum bezwaarschrift;

-             de gronden van het bezwaar;

-             een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie,

Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

Op de website van de gemeente Rotterdam kunt u ook met uw DigiD inloggen om digitaal uw bezwaarschrift in te dienen.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om

voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht,

Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.