BAS

Aanloopgebied/Maascenter (128/2020)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
128/2020

Van 27 juli 2020 tot 10 september 2020 vinden er baggerwerkzaamheden plaats in het voorzorggebied ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan de buitencontour van Maasvlakte 2.

In  het aanloopgebied zal hiervoor gedurende de aangegeven periode zand worden gewonnen.

Het wingebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:

Position

Lat

Lon

Easting

Northing

1

52° 3.6157’

3° 56.3906’

56888

453407

2

52° 3.0193’

3° 58.0674’

57640

452286

3

52° 2.7378’

3° 57.3119’

56766

451781

4

52° 3.0107’

3° 56.7380’

56120

452300

Het gewonnen zand wordt gesuppleerd ten oosten en ten zuiden van de MV-C boei. Tussen de breedtegraden 51°58.1'N en 51°56.2’N en tot maximaal 350 meter vanaf het strand.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door één sleephopperzuiger. De werkvaart voert conform de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, voorschrift 27 lid d, de voorgeschreven verkeerstekens en verlichting en luistert uit op de betreffende sectorkanalen.

De scheepvaart dient ter plaatse van de werkzaamheden voldoende afstand te houden om onveilige situaties te voorkomen. Verkeersdeelnemers worden aangeraden zich tijdig op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van de sleephopperzuiger.

Afhankelijk van de voorgang kunnen de werkzaamheden zoveel langer duren als noodzakelijk dan wel korter indien mogelijk.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

 Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

22 juli 2020

From July 27, 2020 to September 10, 2020, dredging operations will take place in the precautionary area for maintenance work on the outer contour of Maasvlakte 2.

Sand will be dredged in the Maas entrance area for the specified period. the dredging area is bounded by the following coordinates:

Position

Lat

Lon

Easting

Northing

1

52° 3.6157’

3° 56.3906’

56888

453407

2

52° 3.0193’

3° 58.0674’

57640

452286

3

52° 2.7378’

3° 57.3119’

56766

451781

4

52° 3.0107’

3° 56.7380’

56120

452300

The dredged sand is supplemented east and south of the MV-C buoy between latitudes 51°58.1'N en 51°56.2’N and up to 350 meters from the beach.

The operation is carried out by one suction hopper dredger. The dredger will carry signals according to international regulations and will keep a listening watch on the relevant VTS channels.

Shipping is requested tot give the dredger a wide berth.

Depending on the progress, the operations can take as much longer as necessary or shorter if possible.

Information can be obtained from:

Harbour Coordination Centre, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or VHF channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master Rotterdam-Rijnmond region

22 July 2020